فارسی:

مقررات و مرامنامه

⚠️هرزنگاری و انتشار تند نکنید

ما برای دوستی و آموزش کنار همدیگر گردهم می آییم پس انجام چنین کار هایی به دوستان خود شما آسیب و ضرر می زند.
مدیران گروه ها تلاش می کنند از انجام چنین کار هایی جلوگیری کنند ولی شما در رعایت این مرامنامه کمک کنید.

⚠️ پیام های ضداخلاقی

جایگاه گروه و موقعیت مکانی گروه و کاربران آن بیشتر به کاربران ایرانی و مسلمان برمی گردد پس از انتشار محتواهای دارای درون مایه های ضد اخلاقی بپرهیزید.

⚠️ در کنار هم برای پیشرفت و دوستی

فرستادن پیام های توهین آمیز به اقوام،نژاد ها، کشورها، ملت ها، اعتقادات و مانند آن مورد سرزنش و زیرپرسش بردن از سوی ما می باشد. مدیران تلاش می کنند از فرستاده شدن این پیام ها جلوگیری شود.

⚠️ چیزی نمی فهمید؟

هیچ ایرادی ندارد که شما چیزی را متوجه نمی شوید یا نمی دانید، آغاز یاد گیری از همینجا است، راهکار روشن است: بپرسید. کاربران و مدیران تلاش می کنند پاسخ شما را بدهند. تلاش کنید با زبان هدف بپرسید وگرنه می توانید از هر زبانی برای گرفتن پاسخ بهره بگیرید.

⚠️ استرس و نگرانی ای نیاز نیست

مدیران ما برای کمک به شما هستند، همه چیز را به آنها بگویید، ایجاد مزاحمت، پیشنهاد، نقد یا درخواست مدیر شدن. آنها به شما گوش می دهند.
بروز رسانی 1396/9/17
کانال گپ افزار «گروه های صلح»

گیلکی:

مقررات ؤ مرامنامه

هرزˇ گب ؤ تۊنيدˇ گب نزنين أمان دۊستي ؤ آمۊزشˇ وأسي جما بۊستيم، پس هچين کاراني شيمي جغلانأ آسيب زنه.

پاداخلاق پيامان

جرگه'نˇ جاجيگا ايرانˇ دۊرۊن ايسه ؤ اۊشانˇ کاربران، ويشتر ايراني ؤ مۊسلمان ايساييد، پس ضدˇ اخلاقي پيام اۊسي نۊکۊنيد.

رفئقؤنˇ ورجأ پيشرفت ؤ دۊستي وأسي

نژادپرستي ؤ کشوران ؤ ملتان ؤ اعتقادان ؤ هشانˇ مانستن تؤهيني پيام اۊسي بؤکۊنين شيمي أمرأ برخؤرد کۊنيم ؤ أمي مؤديران أشانأ وناليد اۊسي کۊنيد.

هيچي فانگيري؟

عيب نأره، أن کي شمن چيزي نانيد ؤ چيزي فانگيريد اۊنˇ آمۊتنˇ اول ايسه، اۊنˇ راه رؤشن ايسه: واپۊرسيد. کاربران ؤ مؤديران تلاش کۊنيدي شمه'ره پاسخ فدن. تلاش بۊکۊنيد شيمي زبانˇ هدفˇ أمرأ واپۊرسيد. وگرنه تانيد هر زبانˇ جي جواب گيفتنˇ وأسي استفاده بۊکۊنيد.

استرس ؤ نگراني نخأيه

أمي مؤديران شيمه'ره کۊمک کۊدنˇ وأسي ايساد، همه چيزأ اۊشانˇ أمرأ گب بزنيد، ايجادˇ مزاحمت، پيشنهاد، نقد يا خأييد مؤدير ببيد. اۊشان، شمه'ره گۊش فدن.
بروز رسانی: 8 موردال ما 1591
23 آذر 1396
«جورگهˇن صلح» گپ افزارˇ کانال

Main Rules(English)

⚠️ Fast sending(Flooding) and Spamming
We have anti-flooding and anti-spam but we will in peace and friendship together then do not try it.
the group's bot kick or ban automaticly member who tried it.
Forwarding, Telegram link, Gap link and Advertisments are spam.

⚠️ No Porn, Nude, Sexual
Never send and share Nude and porno - Graphic or text - we delete them and kick and ban the member who sent without notification.
you fare from sending Provocative content.

⚠️ With Peace With Friendship
hate speech, Insulting the beliefs, nations, peoples, races and etc is under blame and collision , so may kick senders.
this kind of messages are in-front of peace and friendship.
you do not judge by beliefs, nations, peoples, races and etc!

⚠️ no understandig?
we know may some basic knowledge members about target language can not understand words and idioms and need help then they can use UN languages (Russian,Espanol,English,Aravbic,Chinese) or get help with your native language in a short conversation.

⚠️ do not worry
Groups administrators are always for help you about everythings until if you are not feeling rest and relax, get help from their ( /admins command) or you can report everythings to them.

GapAfzar Channel of "Peace Groups"